Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Da ordensbestemmelsene ble strammet inn

Hendelser Posted on 2018-04-23 18:21

Av Arthur Danielsen jr.

Kunngjøringsbladet “Den Norske Rigstidende” bekjentgjorde den 6. juni 1865 en innstramming av alminnelige bestemmelser om ro og orden. Innstrammingen gjaldt spesielt for uthavnene Loshavn og Eikvåg.

Med henvisning til en kongelig resolusjon fra 27. mai samme år, ble det kunngjort:

“Kjøbstadslovgivningens almindelige bestemmelser om Gadeuorden og Rolighedsforstyrrelse samt om offentlige til Dans, Kortspil og anden Lystighed foranstaltede Samlingers Ophør til et bestemt klokkeslett om Aftenen gjøres gjeldende.”

Myndighetene ser ut til å ha vært av den oppfatning at Loshavn og Eikvåg slett ikke var noen idyll rundt midten av 1800-tallet.

Disse bestemmelsene skulle gjøre seg gjeldende for følgende steder i Lister og Mandals Amt:

“Ladestedet Farsund, den under Ladestedet liggende Deel af Gaarden Sunde Matr. No. 59 i Farsunds Sogn, samt de under Gaarden Huseby Matr. No. 64 i samme Sogn beliggende Udhavne Egvaag og Lodshavn.”

Hva som var den konkrete bakgrunnen for denne innstrammingen, er ikke kjent. På denne tiden bodde det 212 mennesker i Loshavn, som er det høyest kjente innbyggertall for stedet. I Eikvåg bodde det 166 mennesker på det tidspunktet.

Les hele historienLærer Halvorsens lønn

Hendelser Posted on 2018-04-20 12:25

Av Arthur Danielsen jr.

Lærer Hans Halvorsen ble ansatt på Eikvåg skole i 1883. Allerede året etter fikk han lønnsøkning, som dels ble finansiert som et spleiselag blant befolkningen i skolekretsen.

Det kommer frem i en artikkel i avisen “Fædrelandsvennen” høsten 1884: “Lodshavn og Egvaags Indvaanere har i mange henseender vist, at de har Øie for de krav, den nye Tid stiller til Samfundet,” skriver avisen, og rapporterer videre at innbyggerne i et skolekretsmøte hadde besluttet å forhøye lærerens lønn med 260 kroner i året.

Utsnitt av et gammelt bilde fra Eikvåg skole høsten 1900. Lærer Hans Halvorsen (1861-1945) øverst til venstre sammen med en håndfull av sine elever.

Ikke nok med det: “Endel av Kredsens Familiefædre har desuden besluttet at yde 140 Kroner i private Bidrag, saa det samlede Tillæg i Lærerens Løn vil blive 400 Kroner foruden Tillægget i Statsbidrag”.

Les hele historienGjest Baardsens besøk

Hendelser Posted on 2018-02-13 13:40

Av Arthur Danielsen jr.

Gjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet


Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn til Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag:

“Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag”.

Les hele historienNext »