1865 


Av Arthur Danielsen jr.

Det bodde 212 mennesker i Loshavn i 1865, viser folketellingene. Sjøen var leveveien for nesten alle.
En god del skippere, svært mange loser,  styrmenn,  fiskere  og matroser var bosatt her akkurat da; alle yrker som var direkte relatert til sjøen. I tillegg var en oppført som "søfarende." Nå var det jo også slik at mange av de som var matroser og styrmenn i 1865  senere kom til å bli både skippere og loser. Til sammen syv gårdbrukere står oppført, flere av dem var kvinner. 

Gjennomsnittsalderen var 28,5 år - her var det mange småbarnsfamilier og få gamle. Ni personer var over 70 år. Tretten husholdninger hadde tjenestepiker - de fleste av dem var i tjeneste i husene langs bryggene, og de fleste av skipperne bodde også der. 

Kun fire av tjenestepikene bodde hos andre enn skippere:  En bodde hos Ole Chr. Olsen på Sandøy -  som på det tidspunktet var los, men som både før og etter 1865 var skipper. 

Gammelt maleri som sannsynligvis stammer fra rundt 1880 - av en ukjent kunstner. Motivet er Loshavn sett fra Sandøy

Den pensjonerte losen Petter Syvertsen hadde tjenestepike, det hadde også John Tønnessen som var distriktslos. Den fjerde av tjenestepikene som ikke var stasjonert hos en skipper - og forøvrig den eneste som oppholdt seg langt fra bryggene - hadde tjeneste hos Gabriel og Emilie Christensen, som drev gård på Kjørgarden.


Det var tette bånd mellom folk i Loshavn. Ekteskap ble ofte inngått mellom personer som er vokst opp i nærheten av hverandre, enten fant man livsledsageren i Loshavn - eller i nabohavnen Eikvåg. I stor grad valgte de også faddere for sine barn blant sine egne. En undersøkelse som er foretatt av Dag Hunstad - hvor befolkningen i Loshavn og Eikvåg sees på som ett samfunn - viser at hele 92 prosent av befolkningen fant faddere til sine barn innenfor disse to uthavnssamfunnene. Undersøkelsens tidsperiode strekker seg mellom årene 1816 og 1857, og sammenlignet med andre uthavner langs sørlandskysten i denne perioden er dette prosentallet for Loshavn og Eikvåg svært høyt.
Yrke
Antall
Yrke
Antall
Les mer om:
Skippere
10
Tjenestepiker
13
Befolkn. 1900

Styrmenn

6
Lægdslem
1
Loser
14
Kvinne m/gård
4
Matroser
17
Vaske arbeid
1
          Ro og orden    
Fiskere
6
Lærer
1
Gårdbr/selveiere   
3
"Søfarende"
1

Folketellingen i 1865

Dette er en oversikt over de som er oppført med yrke i folketellingen. Husmødre, pensjonister og barn er ikke med her ©  Arthur Danielsen jr
TiLBAKE

Kilde: Folketellingen for Lodshavn  i 1865
Dag Hunstad - Sørlandske uthavnssamfunn; hovedoppgave i historie,
Universitetet i Bergen 2004