Av Arthur Danielsen jr.

Kunngjøringsbladet “Den Norske Rigstidende” bekjentgjorde den 6. juni 1865 en innstramming av alminnelige bestemmelser om ro og orden. Innstrammingen gjaldt spesielt for uthavnene Loshavn og Eikvåg.

Med henvisning til en kongelig resolusjon fra 27. mai samme år, ble det kunngjort:

“Kjøbstadslovgivningens almindelige bestemmelser om Gadeuorden og Rolighedsforstyrrelse samt om offentlige til Dans, Kortspil og anden Lystighed foranstaltede Samlingers Ophør til et bestemt klokkeslett om Aftenen gjøres gjeldende.”

Myndighetene ser ut til å ha vært av den oppfatning at Loshavn og Eikvåg slett ikke var noen idyll rundt midten av 1800-tallet.

Disse bestemmelsene skulle gjøre seg gjeldende for følgende steder i Lister og Mandals Amt:

“Ladestedet Farsund, den under Ladestedet liggende Deel af Gaarden Sunde Matr. No. 59 i Farsunds Sogn, samt de under Gaarden Huseby Matr. No. 64 i samme Sogn beliggende Udhavne Egvaag og Lodshavn.”

Hva som var den konkrete bakgrunnen for denne innstrammingen, er ikke kjent. På denne tiden bodde det 212 mennesker i Loshavn, som er det høyest kjente innbyggertall for stedet. I Eikvåg bodde det 166 mennesker på det tidspunktet.

Les hele historien