Av Arthur Danielsen jr

En kommisjonsinnstilling fra 1879 gir en god situasjonsrapport av kapasiteten til havnen i Loshavn på denne tiden. I innstillingen ble det foreslått å sprenge bort et fjellrev i Storsundet, som er det østre innløpet til havnen.

Innledningsvis blir det bemerket at Loshavn var en meget søkt havn “…der kan afgive mindst 20 fortøiede skibe i indre Havn mellem Fastlandet i nord og Sandø i sør; men ellers kan Bugten nord- og vestover mod Fastlandet, efter hvad der oplystes, rumme 50 til 60 Fartøier.”


Inntil 20 skip kunne fortøyes i havnen, ble det opplyst i en kommisjonsinnstilling fra 1877. Det ble i innstillingen foreslått å fjerne et fjellrev i Storsundet for at større skip skulle kunne bruke østre innløp.


Innløpet til havnen vestfra var dypt nok for inntil 18 fots fartøyer, kommer det frem i dokumentet, mens det sydøstlige løpet, mellom Rundholmen og Svinholmen, var kun fremkommelig for mindre fartøyer: “…da der midt i Sundet ligger et Fjeldrev med kun 6 Fods Dybde i Midten med en 12 Fods smal Rende paa begge Sider.”

Les hele historien