Tollisenslekta

 

 
  Av Arthur Danielsen jr

 
Det middelaldrende ekteparet Jon Tollisen og Maren Hansdatter flyttet til Loshavn fra Eikvåg i begynnelsen av 1740-årene.
Etterkommerne deres har lagt beslag på store deler av Loshavns historie.

Huset til Jon og Maren ble bygget i begynnelsen av 1730-årene av Jon Tollisens bror Tolli, men i begynnelsen av 1740-årene overtok Jon (1700-1772) og Maren (1697-1763) huset og flyttet. De overtok huset formelt i 1747. Siden den gang har dette huset gått i direkte slektsledd fram til og med dagens eiere. Les Stamforeldrene

 Følger vi deres etterkommere i noen generasjoner får vi ikke bare synliggjort et interessant persongalleri, men et mønster i boligbyggingen i Loshavn trer frem. Jon og Marens barn og barnebarn bygde så mye som ti av husene i Loshavn. To oldebarn, og to tippoldebarn bygde også ett hus hver.

Første og andre generasjon
Tre av Jon og Marens barn, Lene, Jan og Jonas ble boende i Loshavn og stiftet familier. Datteren Lene Jonsdatter (1736-1804) ble gift med Tønnes Pedersen (1733-1787), og de overtok hennes barndomshjem. Lenes brødre Jan og Jonas bygde hver sine hus med noen hundre meters mellomrom langs brygga mot øst. Fem av Tønnes og Lenes barn ble boende i Loshavn, og fire av dem bygget nye hus.

Jonas sine fire sønner, og begge døtrene, ble boende i Loshavn - den ene bygde nytt hus; to av sønnene  bygde nye hus, en annen sønn overtok sin fars hus - og den siste overtok sin onkels hus.

Jan fikk flere barn. To av sønnene bygde nye hus i Loshavn - i nærheten av sitt eget - mens tre av dem flyttet til Eikvåg, datteren overtok barndomshjemmet.

Huset hvor Jon og Maren flyttet inn i 1740-årene Det ble bygget ca 10 år tidliger av Jons bror Tolli. Jon og Marens dattersønn Abraham Tønnesen bygde huset på Oddefjellet, og Abrahams søster Maren bygde huset ved siden av - begge like i nærheten av deres felles barndomshjem.
   

Jon og Marens sønn Jan Jonsen bygde et hus som stod på tomta til huset i midten på dette bildet.  Det var Jon og Marens tippoldebarn Ritsjer Tønnessen som bygde huset som står der i dag. Ritsjers bror Anton bygde huset helt til venstre i bildet. Jon og Marens dattersønn, Tønnes Tønnesen, bygde det store huset til høyre i dette bildet.
Huset til høyre i dette bildet ble bygget av Jon og Marens sønn, Jonas Jonsen i 1765. Huset på Bremerholm, til venstre i bildet, ble bygget av deres oldebarn Jonas Jonassen som følge av en arvetvist etter at onkelen i nabohuset var død.

Blant barna til alle disse tre finner du kaperredere, kaperkapteiner, prisemestere og mannskap på flere kapere – ja store deler av kaperhistorien i både Loshavn og Eikvåg knytter seg til denne familien.

Lenes barn
Tønnes og Lenas sønn Peder, ble kalt Per, overtok huset etter sine foreldre. To av døtrene, Maren og Sidsel ble boligbyggere i Loshavn. Maren fikk reist det nærmeste nabohuset til sine foreldre, og det var rundt 1800.
Les om Maren

Søsteren Sidsel var den første som bodde i det lille røde huset i Bukta, og det ble bygget like etter århundreskiftet. Muligens flyttet hun inn der etter at hennes mor døde i 1804. Les om Sidsel

Bukthuset, som ble bygget av barnebarnet Christen Jonassen. Dette huset ble bygget av Ellert Jansen, også barnebarn av Jon og Maren. Huset er plassert like ved hans eget barndomshjem.
Da huset på denne tomten ble revet i 1900, ble dette huset bygget av tippoldebarnet  Anton Tønnessen. Huset på Bakken ble bygget av Jan Jansen, sønnesønn til Jon og Maren. Broren Jan Jansens hus er ikke lagt unna. Les om Jan Jansen

Broren Abraham bygde i 1807 nabohuset til sin søster Maren. Det var på Oddefjellet. Den tredje broren, Tønnes, bygde i 1810 det som den gang ble – og som fortsatt er - det største huset i Loshavn. Dette er faktisk et av de få hus som ble bygget i Loshavn i løpet av kapertiden.

Jans barn
Jan Jonsen bygde sitt hus i 1760-årene på en tomt hvor det i dag står et annet hus. Det opprinnelige huset ble nemlig demontert og flyttet til Ålesund i 1850-årene.

 Da Jans datter Maren giftet seg med sin fetter Jonas Jonassen i 1800, overtok de samtidig huset etter hennes foreldre. Maren døde allerede i 1805, og Jonas giftet seg to år senere med Ana Willumsen Lauland. Deres yngste datter Amalia overtok dette huset da hun giftet seg med fetteren Abraham Tønnessen – sønn av Per Tønnessen. Les om Abraham og Thomine

Det var Abraham som demonterte dette huset og flyttet det til Ålesund på grunn av at han hadde fått jobb som dampskipslos der. Rundt 1880 ble det huset som står der i dag oppført; byggherren var Ritsjer Tønnessen. Han var faktisk tippoldebarn av Jon og Maren.

 

Det røde huset i Bukta - som har blitt betydelig større nå enn da Sidsel Tønnesdatter bodde der på begynnelsen av 1800-tallet. Hun var Jon og Marens barnebarn. Huset på Kjørgarden (i midten) ble bygget av Lars Pedersen. Han var gift med Christiane Reinertsdtr - oldebarnet til Jon og Maren.
Les om Kjørgarden

Sønnen Ellert Jansen bygde huset like ved foreldrenes hus, det er et stort hus og er plassert litt tilbaketrukket fra bryggene. Ellert bygde huset sitt på farens tomt omtrent samtidig med at han giftet seg i 1793. Les Ellerts hus

Broren Jan Jansen bygde det store huset på toppen av Sjøbakken i Loshavn – ikke så langt unna barndomshjemmet det heller. Det ble bygget i 1796. Les om Jansenbrødrene

Jonas og etterkommerne
Jonas Jonsen (1739-1812) bygde sitt hus omtrent to hundre meter lenger øst fra broren Jan. Det ble bygget i 1765, og står langs bryggekanten den dag i dag (nr 22). Dagens eier er Jonas sitt tipp-tipp-tippoldebarn.

Han og kona Olene Christendtr (f. 1736) fikk fire sønner og to døtre, og de ble alle boende i Loshavn. Sønnene ble skippere, og begge døtrene giftet seg med hver sin skipper. Eldstemann Christen bygde det såkalte Buktehuset (mtr 1), et stort hus som står i Bukta. Det ble bygget i 1800, og var i denne familiens eie helt til 1980-årene. I 1913 startet to av Christens etterkommere, brødrene Olaf og Tønnes Olsen, båtbyggeri i Bukta, og de var bosatt i hver sin etasje i dette huset med sine familier.

Jon og Marens sønnesønn, John Jonassen bodde på Holmen. Det er antagelig han som har bygd det opprinnelige huset her. Det ble vesentlig bygd om til næringsvirksomhet i siste halvdel av 1800-tallet. Les om Holmehuset


John Jonassen bodde på Holmen i ett av de to husene som har stått der, og i det huset hvor han bodde  - er han den første som man med sikkerhet vet har bodd der, og antagelig var det han som bygde det. Sønnen hans, Jonas (f. 1809), bygde huset på Bremerholm.  Les Bremerholm  

Lillebror Reinert var den som overtok barndomshjemmet etter farens død i 1812. Reinerts datter Christiane og mannen bygde huset på Kjørgarden - og Reinerts dattersønn, Ritsjer Tønnessen, bygde hus på den tomta hvor Jan Jonsen sitt hus en gang sto. Dermed bygde representanter fra denne slekten hus på samme tomt to ganger. Ritsjers bror Anton, bygde huset ved siden av.

 Mange av husene er fortsatt i den samme slektens eie, og en del av etterkommerne har også gjennom årenes løp overtatt hus som er bygget av andre. De fleste fastboende i Loshavn, og svært mange av feriegjestene i dag tilhører denne slekten.

I alt ble så mye som ti hus i Loshavn bygget av de to første generasjonene etter Jon Tollisen og Maren Hansdatter. To i første generasjon, og åtte i andre generasjon. Det er bortimot halvparten av husene som ble bygget frem til kapertiden i Loshavn. Ytterligere fire hus kom til senere av tredje og fjerde generasjon.


Jon og Maren Jansenbrødrene Jonas Jonsen Anton
Ritsjer Reinert Bakken Buktehuset
Ellert Jansen Oddefjellet Maren Tønnesdtr Tønnes Tønnesen
John Jonassen Bremerholm Blomstringstid? Marens barndomshjem
Brødrene Olsen Sidsel Tønnesdtr Jonas Jonassen Abraham og Thomine
Kjørgarden Veiviseren Kaperførerne INNHOLDSREGISTER

 
 
TiLBAKE