Havnen

 
Av Arthur Danielsen jr


En kommisjonsinnstilling fra 1879 gir en god situasjonsrapport av kapasiteten til havnen i Loshavn på denne tiden. I innstillingen ble det foreslått å sprenge bort et fjellrev i Storsundet, som er det østre innløpet til havnen.


Innledningsvis blir det bemerket at Loshavn var en meget søkt havn "...der kan afgive mindst 20 fortøiede skibe i indre Havn mellem Fastlandet i nord og Sandø i sør; men ellers kan Bugten nord- og vestover mod Fastlandet, efter hvad der oplystes, rumme 50 til 60 Fartøier."

Inntil 20 skip kunne fortøyes i havnen, ble det opplyst i en kommisjonsinnstilling fra 1877. Det ble i innstillingen foreslått å fjerne et fjellrev i Storsundet for at større skip skulle kunne bruke østre innløp.

Innløpet til havnen vestfra var dypt nok for inntil 18 fots fartøyer, kommer det frem i dokumentet, mens det sydøstlige løpet, mellom Rundholmen og Svinholmen, var kun fremkommelig for mindre fartøyer: "...da der midt i Sundet ligger et Fjeldrev med kun 6 Fods Dybde i Midten med en 12 Fods smal Rende paa begge Sider."

Av den grunn ble det nå foreslått: "...at dette Fjeldrev kunde blive bortmineret og Sundet, hvis Bund forøvrigt bestaar af grov Sand og nu har en Dybde af 12 à 14 Fod, opmuddret til 15 Fod med 50 Fodds Bundbredde, for at større Fartøier slippe gjennem."

Det kommer også frem at fartøyer relativt ofte - når det var vestlig vind - kunne bli liggende, fordi det var umulig å komme ut av det vestre løp. Derfor var det "..af megen Vigtighed, at det sydøstre Løb kunde blive farbart; thi derved kunde havnen til- og fraseiles under alle Slags Vinde."

Havnedirektøren meddelte, kommer det frem i innstillingen, at det i 1862 ble opptegnet et kart over Storsundet, og at omkostningene for arbeidet som burde gjøres var anslått å koste 2500 spd.

Kommisjonen hadde også vært på befaring på stedet, og ble da overbevist: "...at det for Skibsfarten vil være hensigtsmæssigt, at det omhandlede Sund farbargjøres, vilde anbefale, at Arbeidet kommer til Udførelse."

I følge et avisreferat i avisen "Agder"  var saken oppe til debatt så sent som i 1920 på et kommunestyremøte i Vanse. Dermed kan det se ut som om planen til havnekommisjonen fra 1879 ikke ble utført.


 
Antallet loser, som på dette tidspunktet var i virksomhet i Loshavn, kommer frem som en tilleggsopplysning i innstillingen, og forteller at dette antallet var nedadgående: "I Lodshavn er det 6 faste og 2 Reserveloser." Fjorten år tidligere var det 14 loser, i følge folketellingene.
 
Et noe mystisk avisreferat
fra flekkefjordsavisen "Agder" fra 1920 etterlater antagelig flere spørsmål enn svar. Sett bort i fra at saken om utdyping av Storsundet faktisk ble d diskutert på dette møtet, er det er ikke lett å få tak i sakens kjerne - heller ikke hva vedtaket gikk ut på. Referatet gir ihvertfall en pekepinn om at saken antagelig ikke var løst 41 år etter at kommisjonen kom med sin innstilling.

Her gjengis referatet i sin helhet - uten konklusjon:"Ref. dokumenter angående utdyping av et sund i Lodshavn Skr. fra skipsreder Stray at han ikke har kunnet få den nødvendige avståt gratis av grunneierne:

Stray: Jeg har forsøkt å få grunneierne til å avstå grunn. Jeg har ikke talt med alle. Men hos dem som er mest interessert møtte jeg bestemt avstand.

Olaf Olsen: Denne sak må ikke forveksles med den sak som var opp en gang før her om å få anlagt en molo til beskyttelse for våre båter. Det er påkrevet. Fiskeriinspektøren var her og så på det og anbefalte det på det beste. Og jeg vil be herredstyret gjøre sitt beste for at vi kan få moloen.

Selvaag: Dette å få renset Storesund er et gammelt spørsmål. Disse to arbeider behøver ikke å komme på tvers av hverandre. Jeg mener at denne garantierklæring som her avkreves oss kan vi gi uten å blunke.

Viceordf: Det smaker ikke videre godt. Jeg syter med å gå like på saken uten å få litt mer rede på det. På den annen side kan det jo godt være at det ikke er nogen fare med det.

Stray: Jeg tror ikke herredstyret behøver å være redd. Forsåvidt var ikke jeg redd for å undergarantere kommunen.

Viceordf: Vilde det ikke være heldig om de som vilde skrive under, skrev under?

Stray: Jeg for min part kan skrive under med en gang.

J. Vere: Jeg vil henstille til Stray å samle inn så mange underskrifter som mulig.

Et forslag av viceordf. om dette blev enst. vedtatt."

                                                 "Agder" 8. mars 1920.


 
 
      
 
Mer:     © Arthur Danielsen jr
Olaf Olsen      
Befolkningen 1865   TiLBAKE
En lusen havn  
 
 

Kilde:
Indstilling den ved Kongelig Resolution af 28de Mai 1877 naadigst nedsatte Kommisjon for utdarbeidelse af Udkast til Plan for havnearbeider navnlig i Fiskeridistrikterne. (Forhandlingene avsluttet 1879)
 Avisen "Agder", 8. mars 1920.
INDEX