Lærer Halvorsens lønn  


Av Arthur Danielsen jr.


Lærer Hans Halvorsen ble ansatt på Eikvåg skole i 1883. Allerede året etter fikk han lønnsøkning, som dels ble finansiert som et spleiselag blant innbyggerne i skolekretsen.

Det kommer frem i en artikkel i avisen "Fædrelandsvennen" høsten 1884: "Lodshavn og Egvaags Indvaanere har i mange henseender vist, at de har Øie for de krav, den nye Tid stiller til Samfundet," skriver avisen, og rapporterer videre at innbyggerne i et skolekretsmøte hadde besluttet å forhøye lærerens lønn med 260 kroner i året.Utsnitt av et gammelt bilde fra Eikvåg skole høsten 1900. Lærer Hans Halvorsen (1861-1945)
øverst til venstre sammen med en håndfull av sine elever. 


Ikke nok med det: "Endel av Kredsens Familiefædre har desuden besluttet at yde 140 Kroner i private Bidrag, saa det samlede Tillæg i Lærerens Løn vil blive 400 Kroner foruden Tillægget i Statsbidrag".

Det var to ting befolkningen ville oppnå med dette, forklarer avisen: Først og fremst var det viktig å beholde sin dyktige lærer - men det var i aller høyeste grad også ønskelig at dyktige lærere skulle bli villige til å søke på denne stillingen, om Halvorsens jobb en gang skulle bli ledig.

Halvorsen ble i stillingen til 1927.

Artikkelen avsluttes med å konstatere at uthavnsbeboerne fortsatt hadde uløste oppgaver foran seg: "Et af de Spørgsmaal, som derude staar igjen paa Dagsordenen, er Veianlæg til havnen samt en Smule Planering og Regulering av Gader og Brygger".

 

Mer om:
 
Lærerboligen Bryggeveier
Skolehverdagen Loshavnveien
   

 TiLBAKE

Kilde: Avisen "Fædrelandsvennen" 1. oktober 1884.