Kapertiden - en blomstringstid?

 

Av Arthur Danielsen jr

En alminnelig oppfatning går ut på at kapertiden var Loshavns blomstringstid. Var den virkelig det?

Kaperfarten medførte en velstandsøkning som gjorde en del av innbyggerne i stand til å bygge flere og store hus i perioden, og av den grunn har det rådet en oppfatning av at denne perioden var en blomstringstid i Loshavn. 

En opptelling viser at det strengt tatt kun var to hus som ble bygget i disse årene – men disse to husene er til gjengjeld faktisk Loshavns to største hus. Det ene er kaperkaptein Tønnes Tønnessens herskapelige hus som sto ferdig (matrikkel 19) i 1810. Det andre - nabohuset faktisk - ble bygget omtrent samtidig av en annen kaperkaptein: Gabriel Christensen (matrikkel 35)


Det er en myte at det ble bygget mange hus i Loshavn i kapertiden, strengt tatt var det kun to hus som ble bygget i denne perioden. Det er de to store husene helt til høyre i bildet.


Riktignok ble huset på Oddefjellet (matrikkel 11) bygget i 1807 av en som senere ble aktiv i kaperfarten, Abraham Tønnessen. Kaperkrigen hadde neppe brutt ut en gang da dette huset sto ferdig, og da kan det nok ikke regnes som et «kaperhus». Gjør vi likevel det, bidrar det ikke nevneverdig til å opprettholde forestillingen om en blomstringsperiode i disse årene.

Faktisk er det slik at to-tredeler av husene i Loshavn allerede stod ferdig oppført da kapertiden startet. Loshavn – og ikke minst Eikvåg – var høyst veletablerte uthavnssamfunn ved inngangen til kapertiden.

Kaperfarten medførte store inntekter - for noen få, og for flere av de få ble rikdommen kortvarig. På grunn av endringer i pengepolitikken ble det inflatorisk kaos i den nye norske nasjonalstaten.

Den store oppblomstringen ser derimot til å ha vært i siste halvdel av 1700-tallet. Da det ble bygget svært mange hus, og årsakene til dette kan være mange. I 1801 bodde det 84 mennesker i Loshavn, i følge folketellingene, hvorav 11 av dem var skippere og ytterligere 11 var loser. 

Sjøen var leveveien på flere felt: Fra Loshavn og Eikvåg ble det eksportert hummer i stor skala. Først til England – og så til Holland. Det har i det hele tatt vært stor aktivitet på havna i denne perioden. Dette er blant annet påvist gjennom funn av hollandske krittpiper på havnebunnen, som stammer fra nettopp denne perioden. 

Hollandske oppkjøpere kom i store båter med dype brønner som kunne frakte flere tusen levende hummer. De skulle levere levende hummer til det europeiske markedet. Hollenderne hadde en egen representant, eller en agent, som var plassert i uthavnene for å ta i mot hummer.

Det er ikke usannsynlig at det var mer oppblomstring i Loshavn og Eikvåg som følge av hummereksporten, enn det var av kaperfarten. 

________________________________________________________________________

 

Les mer om:
Kaperfarten


Mer om:
 
  Krittpiper og hummer  
Kaperne  
Huset på Oddefjellet  
Index Tønnes Tønnessens hus  TiLBAKE
  Gabriel Christensens hus